ANBI

ANBI

EHBO vereniging HEDRIN is een ANBI (een Algemeen Nut Beogende Instelling).

ANBI’s kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. De overheid stelt verplicht om een aantal vaste ANBI gegevens op onze website te vermelden. Onze gegevens staan hieronder.

Naam Instelling

E.H.B.O.-Vereniging Hedrin

Kvk 40120348

RSIN

814116590

Contactgegevens

Secretariaat EHBO vereniging HEDRIN

secretariaat@ehbo-hedrin.nl

Doelstelling

Het verlenen van Eerste Hulp bij ongelukken.

Het verlenen van EHBO ondersteuning bij evenementen.

Het organiseren van cursussen Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO).

Het organiseren van de voortgezette opleiding voor gediplomeerde EHBO’ers.

Het organiseren van cursussen Reanimatie met Automatische Externe Defibrillator (AED).

Het organiseren van de voortgezette opleiding voor gediplomeerde AED bedieners.

Beleidsplan

Het beleid van de vereniging is om op alle mogelijke manieren invulling te geven aan de doelstellingen van de vereniging.

Hiertoe organiseren wij jaarlijks een programma van herhalingslessen, zowel voor gediplomeerde EHBO’ers  als voor gediplomeerde AED bedieners.

Als er voldoende aanmeldingen zijn dan wordt er een beginnerscursus georganiseerd.

De cursussen en herhalingslessen worden gehouden zowel in Driel als in Heteren.

De vereniging verleent ondersteuning aan evenementen, primair binnen de gemeente Overbetuwe, incidenteel ook daarbuiten. Een jaarlijks terugkerend evenement is de Kersenfeest in Driel.

Het dagelijks bestuur vergadert 3 à 4 maal per jaar bij een van de drie bestuursleden thuis om de lopende zaken door te spreken, waaronder: de financiële kwesties, het organiseren van cursussen, de nieuwe leden of de afmeldingen, het jaarprogramma, de verzoeken om assistentie, de samenwerking met andere verenigingen.

Bestuurders

Voorzitter: C. Schuurman-Coutron

Secretaris:

Penningmeester: A.W.C. Roos

Verbandmeester: J.M. Vermeer

Instructeur: R.E.H. Lemmens

Beloningsbeleid

Het bestuur en de leden van de vereniging bestaan alleen uit vrijwilligers. Er worden derhalve dus geen beloningen verstrekt voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Uitgeoefende activiteiten in 2018

Het geven van een voortgezette opleiding aan onze gediplomeerde EHBO-leden.

Het geven van een voortgezette opleiding aan onze gediplomeerde AED-leden.

Het verlenen van EHBO ondersteuning in gemeente Overbetuwe en omstreken. HEDRIN was aanwezig bij de open dag van A.S. Watson (15 april), Voetbalvereniging Arnhemse Boys  Schuytgraaf (2 juni), de Kersenfeest (26 juni t/m 1 juli), de vrijetijdsmarkt (2 september), de Polenherdenking (22 september) en de veiligheidsmarkt (13 oktober).

Financiële verantwoording 2018

De penningmeester zorgt ieder jaar voor een financieel overzicht welke voorafgaand aan de Algemene Leden Vergadering gecontroleerd wordt door de kascommissie. Dit financiële overzicht ligt ter inzage bij de penningmeester.

De hoofdinkomsten zijn: Contributies (39%), Evenementenvergoedingen (43%), Diversen (18%).

De hoofduitgaven zijn: Contributies (10%), Accommodatiekosten (7%), Materiaal (40%), Administratiekosten (8%), Representatiekosten (3%), kaderkosten (27%), divers (5%).

Wilt u ons steunen? De Belastingdienst erkent ons als Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw gift mag bij uw belastingaangifte als aftrekpost worden opgevoerd.

Wij zijn erkentelijk voor iedere gift op rekening: NL40INGB 0002871082 t.n.v. EHBO vereniging HEDRIN.